Семейные отношения (прямые эфиры на «Аюрведа-радио», 2006)

31.07.2006 – 3. Влияние Солнца на создание и развитие взаимоотношений в семье
02.08.2006 – 4. Влияние Луны на создание и развитие взаимоотношений в семье
07.08.2006 – 5. Влияние Марса на создание и развитие взаимоотношений в семье
09.08.2006 – 6. Влияние Меркурия на создание и развитие взаимоотношений в семье
21.08.2006 – 7. Влияние Юпитера на создание и развитие взаимоотношений в семье
23.08.2006 – 8. Влияние Венеры на создание и развитие взаимоотношений в семье
28.08.2006 – 9. Влияние Сатурна на создание и развитие взаимоотношений в семье
28.08.2006 – 10. Влияние Раху и Кету на создание и развитие взаимоотношений в семье. Лекция 1
19.11.2006 – https://torsunov.ru/media/2006/08-2006_Semeynie_otnosheniya_pryamie_efiri_na_Ayurvedaradio_2006/11-Vliyanie-Rahu-i-Ketu-na-sozdanie-i-razvitie-vzaimootnosheniy-v-seme-Lekciya-2.mp3